Adatvédelmi Nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Erdősi Mirella által üzemeltetett, a www.mirellakozmetika.hu doménnéven és aldoménjein elérhető weboldal és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

1. Adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében a Szolgáltató az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. A Szolgáltató által kezelt személyes adatokat kizárólag a Szolgáltató és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.

Az Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Erdősi Mirella

Adatkezelő székhelye: Sopron, Hőflányi utca 10/16

Adatkezelési nyilvántartási száma: felt.alatt...

Adatkezelő telefonos elérhetősége: 06705410921

Adatkezelő fax száma: -

Adatkezelő e-mailcíme: mirella.erdosi@gmail.com

Adatkezelő internetes elérhetősége: email,facebook

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

2.1 Regisztráció és azzal összefüggő adatkezelés

A Szolgáltatás használata bizonyos körben (azonban nem teljes körűen) regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a Szolgáltatáson elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során a Szolgáltató egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak:

(a) felhasználónév,

(b) jelszó és

(c) e-mail cím.

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

A Szolgáltató a Szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat a jelen Nyilatkozat 2.2 pontjában írtak szerint.

A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a felhasználó kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését.

2.2 Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és ezek tárolásra az Üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit a Szolgáltató semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

2.3 „Cookie”-k (Sütik) elhelyezése, célja

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor a Szolgáltató kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen a Szolgáltatóhoz került adatokat a Szolgáltató nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

(1) beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a Szolgáltató cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,

(2) a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

2.4 Harmadik személyek által telepített cookie-k

A Szolgáltató által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat.

Ilyen harmadik személy lehet a Google Inc. és a tulajdonában álló DoubleClick https://www.doubleclickbygoogle.com/ szolgáltató, mely ún. DART cookie-t telepíthet a Látogató számítógépére a Google AdSense reklámmegjelenítő hálózat keretében történő reklámmegjelenítés céljából.

Ez a cookie lehetővé teszi, hogy a Google Inc. a hirdetéseket a Szolgáltató webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg a felhasználók számára ("érdeklődés alapján célzott hirdetés"). A DART cookie segítségével megjelenített hirdetések részben a felhasználó által korábban meglátogatott, a DoubleClick vagy a Google AdSense reklámmegjelenítő hálózatban részt vevő egyéb weboldalakon vagy a Google Inc. által üzemeltetett egyes weboldalakon a felhasználó érdeklődési köréről nyert adatok alapján kerülnek megjelenítésre. A DART cookie technológia csak személyhez nem köthető adatokat használ fel: nem rögzít olyan személyes adatokat, mint például a látogató neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, TAJ-száma, bankszámlaszáma vagy hitelkártya száma. A felhasználók érdeklődési köre alapján célzott hirdetések megjelenítése letiltható az összes, ezzel a technológiával hirdetéseket megjelenítő oldalon, a következő címeken található lehetőségek segítségével: doubleclickbygoogle.com, doubleclickbygoogle.com és Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek

3. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben a Szolgáltató által végzett adatkezelések célja:

a Szolgáltatás hatékony nyújtása,

a regisztrált felhasználók azonosítása,

a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,

felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),

működési problémák elhárítása,

közvetlen üzletszerzés.

Ez utóbbit a Szolgáltató kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

A Szolgáltató kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával a Szolgáltató kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

(a) A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. A regisztrált felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát személyes azonosítását lehetővé teszi. A felhasználók továbbá elérhetővé tehetik e-mail címüket és más adataikat a weboldalon.

Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt a Szolgáltató nem tudja megakadályozni.

(b) A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban a Szolgáltató jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

(c) A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) a Szolgáltató adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.

Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

(d) A Szolgáltató együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

5. Adatbiztonság

Bár a Szolgáltató az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében a Szolgáltató által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

6. Szerzői jog, szellemi alkotások

A Honlapra feltöltött tartalom, a Honlapon megjelenő bármely – akár formálisan levédett, akár jelenleg levédés alatt álló, akár még be sem jelentett vagy formálisan le nem védett – szellemi tulajdont (védjegy, ipari minta, szerzői mű, stb.) – valamint a Szolgáltató által létrehozott valamennyi szellemi alkotás, így különösen, de nem kizárólag a virtuális nyomtató és a hozzá tartozó dokumentáció, forráskódok, adatbázisok, reklámfilm, spot, valamint szövegek, reklámszövegek, szlogenek, grafikák, koncepció, vagy annak jellemző eleme, a koncepció alapján készített terv, vázlat, bármilyen grafikai, vagy tipográfiai megoldás, ötlet, audio-,video anyag stb. (”Szellemi Alkotás”) a Szolgáltató, vagy harmadik személyek kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, és azok valamennyi szerzői – személyhez fűződő és vagyoni – jogának jogosultja.

A Honlapra feltöltött tartalom, Szellemi Alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlapra feltöltött tartalom, Szellemi Alkotás jogosulatlan használata szerzői jogot, védjegyjogot és más jogokat is sérthet. Semmilyen jog nem szerezhető a tartalomra, Szellemi Alkotásra nézve, és a Honlapra feltöltött tartalmat csak az itt engedélyezett módon lehet felhasználni. Minden, itt nem szabályozott felhasználási mód a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Mindenki köteles megtartani valamennyi szerzői jogi és egyéb kizárólagos jogra vonatkozó, a tartalomhoz kapcsolt jogkezelési adatot minden tartalomról készített másolaton. A Honlapra feltöltött tartalmat tilos adásvétel, jogátruházás, engedményezés, felhasználási engedély, alfelhasználási engedély tárgyává tenni, továbbá tilos a Honlapra feltöltött tartalmat – az alábbiakban meghatározott letöltésen túlmenően – többszörözni, módosítani, nyilvánosan előadni, átdolgozni, terjeszteni vagy azt bármilyen más módon nyilvános vagy kereskedelmi célra felhasználni. A Honlapra feltöltött tartalomnak bármely más honlapra feltöltése, vagy számítógépi hálózatba való bármely célra történő betöltése kifejezetten tilos.

A Honlap a reklámokkal, és hirdetésekkel együtt teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A Honlapon felhasznált tartalmak és fotók, Szellemi Alkotások szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni, figyelemmel a regisztrálást követően jogszerűen igénybe vevő felhasználásokat.

A Honlapról történő letöltést a Szolgáltató a következő esetekben engedélyezi:

(a) A letöltésről csak egy kinyomtatott oldal készíthető és a kinyomtatott oldalról további másolat nem engedélyezett

(b) A letöltések csak személyes, nem kereskedelmi célra vehetőek igénybe

(c) A letöltött és/vagy kinyomtatott anyagokon mindenki köteles betartani az összes vonatkozó jogszabályt, és a felhasználási cselekményeket e jogszabályok korlátozzák.

A Szolgáltató engedélyt adhat a Honlapra feltöltött tartalom használatára vagy a honlap Honlaphoz csatolása esetén, amely a következő e-mail címen igényelhető: mirella.erdosi@gmail.com

A Honlap elemei szerzői jogi, továbbá a tisztességtelen versenyt tiltó jogi védelem alatt állnak, azokat sem egészben, sem részben, semmilyen módon nem lehet másolni vagy utánozni, beleértve, de nem kizárólagosan a „framing” és a “tükröztetés” (mirroring) útján történő többszörözést is. A Honlapra feltöltött tartalom semmilyen részét nem lehet továbbközvetíteni, kivéve, ha minden egyes továbbközvetítéshez kifejezetten írásban a Szolgáltató hozzájárult.

A jogellenes felhasználás a szellemi alkotásokra vonatkozó, polgári- illetve büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

7. Szavatosság és felelősség

A jogszabály által előírt rendelkezések betartásán túlmenően nem szavatol a Szolgáltató azért, hogy a Honlapra feltöltött tartalom pontos, teljes, hasznos, időszerű, vagy megbízható; nem felel a használóhoz továbbított tartalom valóságáért, pontosságért, vagy teljességéért, továbbá a tartalom hibáiért, hiányaiért, a benne levő tévedésekért. Hasonlóképpen nem terheli a Szolgáltatót felelősség az adat- vagy információtovábbítás bármely okból történő megszakadásáért sem. A Honlapon található információk tájékoztató jellegűek.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert ért támadás folytán az Igénybe vevők, látogatók téves rendszerüzeneteket kapnak státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

A Honlap és a Honlapra feltöltött tartalom a feltöltés időpontjának készültségi fokán áll, a tartalom sem minőségi, sem egyéb kellékeiért felelősséget nem vállal a Szolgáltató. Nem terheli felelősség az üzleti hasznosíthatóságért, és azért, ha a Honlapra nem az általa feltöltött tartalom harmadik személy jogába ütközne, továbbá – a jogszabályok által megengedett körben – kizárja a felelősséget azért, ha a Honlap és a Honlapra feltöltött tartalom harmadik személy jogába ütközne.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség a harmadik személyek magatartásából (pl. a Honlapon szereplő adatok módosítása) eredő károkért, továbbá a harmadik fél által feltöltött tartalmakért..

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap és a tartalom használatából vagy a használat meghiúsulásából eredő semmilyen kárért, így többek között az előre nem látható károkért, a következmény- károkért, ideértve az elmaradt hasznot, az adatvesztésből, vagy a szolgáltatás megszakadásából eredő károkat, még abban az esetben sem, ha kifejezetten felhívták a figyelmünket az ilyen károk bekövetkezésének a veszélyére.

Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, a Szolgáltató megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

8. Kiskorúak védelme

Gyermekek is használhatják a Honlapot és igénybe vehetik szolgáltatásokat szülői vagy törvényes képviselői felügyelet mellett. A vonatkozó jogszabályok alapján kiskorú érvényes jognyilatkozatot bizonyos esetekben csak törvényes képviselője (szülője) beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával tehet, bizonyos esetekben pedig a törvényes képviselő (szülő) jogosult a kiskorú helyett jognyilatkozatot tenni. A jelen Használati Feltételeket ebben az esetben a törvényes képviselő (szülő) köteles elfogadni. A személyes adatok megadásakor a szülő vagy törvényes képviselő tölti ki a bejelentkező nyilatkozatot.

9. Záró rendelkezések

Jogok gyakorlása, jogorvoslat

Felvilágosítás

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni a mirella.erdosi@gmail.come-mail címen.

Adatmódosítás, adattörlés

A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak korlátozott lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba történő bejelentkezés útján érhetnek el.

A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését: mirella.erdosi@gmail.com

Jogorvoslat

Amennyiben az igénybe vevő szerint a Szolgáltató megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha a Szolgáltató nem teljesítette az igénybe vevő kérést, akkor a Szolgáltatóval szemben bírósághoz fordulhat.

Módosítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán.

Kérem, várjon... Kérlek, várj..